Acatistul

Acatistul Sfintei Cuvioasei Maicii noastre

Irina a Hrisovalantului

Facere a lui Gherasim Micraghiananitul

Condac glasul VIII (Apărătoarei Doamne…)

Condacul 1:

Ca pe o pârgă a Cuvioaselor și fecioarelor, fântână revărsând minuni cu adevărat, te prăznuim Irina, Cuvioasa Maică. Ci ca ceea ce ești mlădița Duhului păcii, în legătura păcii păzește pe cei ce strigă ție:

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!

Icosul 1:

Înger din cer a fost trimis într-ajutorul tău, Irina, să-ți arate pe cele nevăzute, și împreună cu descoperirea celor ascunse, și ascunsa ta iluminare să se facă tuturor cunoscută, prin care îi luminezi pe cei ce strigă:

Bucură-te, cea prin care Hristos s-a slăvit,

Bucură-te, cea prin care vrăjmașul s-a rănit,

Bucură-te, chipul curăției de Dumnezeu zugrăvit,

Bucură-te, stejarul bărbăției cel neclintit,

Bucură-te, înălțime slăvită a virtuților cerești,

Bucură-te, adâncime lăudată a darurilor duhovnicești,

Bucură-te, că slava cuvioșilor în tine o ai arătat,

Bucură-te, că și neasemuita curăție feciorelnică ai câștigat,

Bucură-te, cămara bunelor deprinderi,

Bucură-te, valul ușor al suferințelor aproapelui,

Bucură-te, cea prin care iubirea strălucește,

Bucură-te, cea prin care înșelăciunea se veștejește,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!

Condacul al 2-lea:

Mugur al bucuriei, cu totul fericită, desăvârșită lucrare a faptelor bune, ai arătat, tânără fiind, aleasă, frumoasă cu trupul și preafrumoasă cu sufletul pe tine însăți în frica cea bună te-ai învățat strigând: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

A cunoscut în Duhul Sfânt, marele Ioanichie, cele viitoare ale vieții tale și ți-a zis: Mergi, bucurându-te, căci mânăstirea Hrisovalantului te dorește. Iar acum și noi grăim ție:

Bucură-te, trandafirul bucuriei,

Bucură-te, crinul fecioriei,

Bucură-te, icoana frumuseții cerești,

Bucură-te, că ai disprețuit îndemnurile omenești,

Bucură-te, podoaba nefurată a Mirelui sufletelor,

Bucură-te, diadema tinerelor curate,

Bucură-te, că fără stricăciune Cuvântului te-ai dăruit,

Bucură-te, că înțelepțește, lumea ai părăsit,

Bucură-te, floare care înmiresmezi îngerii,

Bucură-te, cunună a fecioarelor,

Bucură-te, că ai dobândit frumusețe strălucitoare a sufletului,

Bucură-te, bună rânduială a luminoaselor virtuți,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 3-lea:

Slava lumească, plăcerile tinereții și cinstea namului ales, cu adevărat ca niște gunoaie le-ai socotit, ca pe Hristos să-L câștigi, Cel pe Care L-ai iubit cu dor dumnezeiesc, căci focul cel ceresc te-a aprins a cânta: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Însetată ai alergat, fericită Irina, precum o căprioară, spre sfânta mânăstire a Hrisovalantului, unde cu credincioșie ai scos izvoare de apă și viață veșnică , din care adapi pe toți cei ce-ți cântă ție unele ca acestea:

Bucură-te, rază a cumpătării,

Bucură-te, veșmânt al nepătimirii,

Bucură-te, chip al vieții nematerialnice,

Bucură-te, lumină a slavei negrăite,

Bucură-te, mlădiță ce înflorește darul nestricăciunii,

Bucură-te, ogor care ai dat roade înțelegătoare,

Bucură-te, că te-ai arătat ca un izvor de viață dătător,

Bucură-te, că dăruiești mana cea cerească,

Bucură-te, izvor al bucuriei neîmpuținat,

Bucură-te, râu al minunilor dumnezeiești,

Bucură-te, vas al miresmelor nepământești,

Bucură-te, revărsare de vindecări trupești,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 4-lea:

Icoană vie și sfat dumnezeiesc te-ai arătat, grăind prin tăcere și obștea prin fapte minunate povățuind, învățând-o ca împreună cu tine să strige cu deadinsul: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

L-ai rușinat pe Veliar și nebunia lui cea întunecată, cu puterea dumnezeieștii lumini, căci ajutându-te prin Hristos, meșteșugurile aceluia îndată le-ai sfărmat; pentru aceea, ție celei biruitoare strigăm așa:

Bucură-te, cădere a vrăjmașilor fără trup,

Bucură-te, mărturie a multor biruințe,

Bucură-te, ceea ce îndrăzneala lui Veliar ai zdrobit,

Bucură-te, ceea ce cu harul lui Hristos te-ai slăvit,

Bucură-te, chip preafrumos al firii femeiești,

Bucură-te, priveliște slăvită a stării neclătinate,

Bucură-te, că arăți puterea dumnezeieștii frumuseți,

Bucură-te, că sfărâmi cursa celui viclean,

Bucură-te, stâlp al binecuvântatelor mânăstiri,

Bucură-te, însuflețire a cuvioaselor sihăstrii,

Bucură-te, auroră a păcii de sus,

Bucură-te, plinătate a blândeții de nespus,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 5-lea:

Dumnezeiștii profeție ai urmat cu adevărat, primind cu smerenie să îndrumi mânăstirea ta, spre cunoașterea și râvna celor bune, putere nouă dând celor ce cântă: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Ai povățuit, Preafericită, către pământul făgăduinței a ta scumpă moștenire, pe mielușelele tale, care pacea cea mai presus de minte câștigându-o spre Cuvântul au fost călăuzite și au grăit ție Maică, unele ca acestea:

Bucură-te, povățuitoarea cea cu dreaptă socoteală,

Bucură-te, că ai mustrat cu înțelepciune,

Bucură-te, de Dumnezeu insuflată călăuzitoare a fecioarelor,

Bucură-te, cea întocmai cu îngerii și împreună cu ei viețuitoare,

Bucură-te, gură preadulce povățuitoare celor ce se învață în lucrare,

Bucură-te, a inimii zdrobite alinare,

Bucură-te, îndrumare a celor ce se nevoiesc înțelepțește,

Bucură-te, luminare a celor înțepeniți în întuneric,

Bucură-te, ceea ce însăți călăuzești sufletele curate,

Bucură-te, îndreptarea multor fărădelegi,

Bucură-te, îndreptarea multor fărădelegi,

Bucură-te, a vrăjmașului puternică surpare,

Bucură-te, a patimilor trupești nimicitoare,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 6-lea:

Rămas-ai precum o rază sfântă, când ți s-a arătat Îngerul dumnezeiesc, cântând Vistierului luminii, Celui Ce ți-a dăruit ție cunoașterea celor ascunse și călăuzire îngerească, spre vindecarea celor ce strigă: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

În faptă și în contemplație și în priveghere de toată noaptea find, mâinile tale ca niște flăcări ardeau, strălucind asupra ta Lumina cea de sus, asemeni marelui Arsenie; tinde-le și acum și te roagă fierbinte către Ziditorul tău, pentru cei ce vin spre tine și îți strigă:

Bucură-te, raza Luminii de sus,

Bucură-te, vas al frumuseții curate,

Bucură-te, lumină a contemplației și faptei,

Bucură-te, privighetoarea harului,

Bucură-te, cea întocmai cu slăvitul Moise,

Bucură-te, bună asemănare a înțeleptului Arsenie,

Bucură-te, că limpezești cele ascunse ale inimii,

Bucură-te, că dăruiești îndoită vindecare,

Bucură-te, turturea sfântă și fără de pată,

Bucură-te, mielușeaua cea blândă a lui Hristos,

Bucură-te, albina faptelor bune,

Bucură-te, rândunica plină de dorul după Dumnezeu,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 7-lea

Suflând cu ură crâncenă împotriva ta începătorul răutății, să te lovească a încercat cel fără de minte, dar de rușine și de râs s-a făcut, mai tare decât diamantul aflându-te; căci întru Hristos te întăreai, cântând fără de încetare: Aliluia !

Icosul al 7-lea

Pe tânăra din Cezareea, care cumplit suferea din meșteșugirea și lucrarea dracilor, ai vindecat-o, chemând într-ajutor pe bincuvântatul Vasile și pe marea muceniță Anastasia. Iar aceea ți-a strigat cu înțelepciune.

Bucură-te, tăria celor slabi,

Bucură-te, risipirea gândurilor rele,

Bucură-te, râul vindecărilor cel lin curgător,

Bucură-te, măslinul darului mult roditor,

Bucură-te, sălaș cinstit al lucrării dumnezeiești,

Bucură-te, tăioasă sabie împotriva lucrăturii diavolești,

Bucură-te, că strigăt de durere nu ai trecut cu vederea,

Bucură-te, că nebunia dracilor ai îngrădit,

Bucură-te, că înfricoșezi pe vrăjmașii cei fără de trup,

Bucură-te, că celor fără fără nădejde le ești scăpare,

Bucură-te, celor în nevoi caldă ocrotitoare,

Bucură-te, sprijin tare al celor zbuciumați,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 8-lea

Virtuți minunate și minuni felurite te-ai arătat a lucra, de Dumnezeu purtătoare, căci auzul tuturor ai uimit, cele viitoare proorocind și cele încă nefătuite înainte cunoscând, ca toți, credință tare dobândind, să strige; Aliluia !

Icosul al 8-lea

Cu totul s-a umplut de spaimă, de Dumnezeu înțelepțitul stăpânitor, văzându-te pe tine în chip de negrăit, căci l-ai înfricoșat spre a face cele bune după cum l-ai sfătuit, iar el porunca înțelegând, a strigat insuflat unele ca acestea:

Bucură-te, slava Bisericii,

Bucură-te, ceea ce suferi pentru durerile noastre,

Bucură-te, jertfă de pace,

Bucură-te, asemănarea celor fără de materie,

Bucură-te, arvună a răsplătirii viitoare,

Bucură-te, limpede închipuire a vieții îngerești,

Bucură-te, a celor nepăstuiți grabnică ajutătoare,

Bucură-te, a nedreptei judecăți dezlegare,

Bucură-te, izbăvirea celui nevinovate,

Bucură-te, ceea ce în vis ne înștiințezi,

Bucură-te, că noi în veghe fiind, și tu veghezi,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 9-lea

Pe ceea ce prin sfințenie la înălțime cerească s-a ridicat și neînsuflețiții chiparoși au cunoscut-o, căci ca niște ființe raționale, vârfurile lor și-au înclinat, căci acestea spre înălțimea evlaviei călăuzește prin har pe cei ce strigă: Aliluia !

Icosul al 9-lea

Cel ce este Soarele curăției, pe tine, trandafirul fecioriei, văzându-te a fi cu totul sfântă, mere nepământești ți-a trimis, cu o mireasmă de bucurie, și de atunci cuvintele tale precum florile miroseau, bucurând și pe cei ce-ți strigă ție:

Bucură-te, pajiștea bunătății,

Bucură-te, revărsare a darului ce va să fie,

Bucură-te, vasul de preț al sfințeniei,

Bucură-te, îndrumătoare a științei sfinte,

Bucură-te, măr înmiresmat, dulceață a înțelepciunii,

Bucură-te, floare neveștejită, în rai răsădită,

Bucură-te, ceea ce ai secerat spicul nemuririi,

Bucură-te, ceea ce harul lui Dumnezeu ai primit,

Bucură-te, lumina simplității,

Bucură-te, lira bucuriei,

Bucură-te, cupa Domnului cea de mare preț,

Bucură-te, Sfânta Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 10-lea

Căzând cu totul sub stăpânirea demonilor, Nicolae, slujitorul tău, din înfricoșata suferință l-ai scăpat prin rugăciunile tale către Dumnezeu, pentru care slăvindu-te, cu pace a strigat: Aliluia !

Icosul al 10-lea

Văzându-i pe îngeri te-ai bucurat și îndată ai fost chemată spre slava cea dumnezeiască, iar fața ca soarele a strălucit îndreătându-te către Cuvântul, Mirele tău, luminând prin har pe cei ce luminos grăiesc ție, Maică:

Bucură-te, de Dumnezeu purtătoare,

Bucură-te, înțeleaptă fecioară,

Bucură-te, cea cinstită precum heruvimii,

Bucură-te, ceea ce în ceata cuvioaselor sălășluiești,

Bucură-te, desăvârșire a virtuților ascetice,

Bucură-te,  mulțimea darurilor de multe feluri,

Bucură-te, că în ceasul plecării strălucești,

Bucură-te, că gândurilor celor rămași le limpezești,

Bucură-te, ceea ce ești în lumină neapropiată,

Bucură-te, ceea ce ești părtașă cereștii desfătări,

Bucură-te, moștenitoarea cămării de nuntă,

Bucură-te, ceea ce ne călăuzești ca o lumină,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 11-lea

Cu imne și miresme înconjurând sfântul tău trup, mulțimea dreptcredincioșilor împreună cu arhierei și dregători, de mireasma viețiii tale s-au împărtășit și pe tine te slăveau strigând : Aliluia !

Icosul al 11-lea

În lumina cea negrăită desfătându-te neîncetat, te bucuri în slava Domnului ; iar mormântul tău precum o pajiște, veselește mulțimile credincioșilor, răspândind har spre vindecarea celor ce strigă :

Bucură-te, buna mireasmă a lui Hristos,

Bucură-te, risipirea urâtului miros al vrăjmașului,

Bucură-te, adierea miresmelor veșniciei,

Bucură-te, ostoirea suferințelor de tot felul,

Bucură-te, blândă alinare a durerii omenești,

Bucură-te, curățire tainică a petelor stricăciunii,

Bucură-te, că veselești inimile credincioșilor,

Bucură-te, ceea ce speli întinarea sufletului,

Bucură-te, ceea ce ne ești caldă adăpostire,

Bucură-te, a vrăjmașului pustiire,

Bucură-te, împreună luptătoare a lui Hristos,

Bucură-te, grabnică ocrotitoare a celor ce strigă :

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 12-lea

Mulțumim ție, Maică, ce izvorăște pace ca o apă vie cu adevărat, căci precum cascadele spulberă nămolul apei, la fel îi curățești de patimile urii și a dușmăniei pe cei ce cântă : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântându-ți în suferințele noastre, te binecuvântăm, Maică, mireasă a Mântuitorului, Cuvioasă: ci ca ceea ce prin viață curată te-ai apropiat de Hristos, împreună cu Acesta ajută-i să se sălășluiască pe cei ce cu sete neostoită strigă ție:

Bucură-te, aleasă sfântă a lui Hristos,

Bucură-te, mir neprețuit al faptelor bune,

Bucură-te, părtașă a luminii necreate,

Bucură-te, comoară a creștinătății,

Bucură-te, cunună de flori a nevoitoarelor,

Bucură-te, lauda monahiilor cu inimă neîmpărțită,

Bucură-te, risipire a gândurilor dușmănoase,

Bucură-te, belșug al bunei înțelegeri,

Bucură-te, că prin tine mă salvez de răutate,

Bucură-te, că dumnezeieștii iubiri mă faci părtaș,

Bucură-te, vindecarea sufletului meu,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 13-lea

O, cea aleasă între fecioare și dulce strălucire a cuvioaselor, Sfântă Cuvioasă Irina, slujitoare a Cuvântului, darul cuvintelor noastre primește-l drept tămâie înțelegătoare și din patima urii trage-ne pe cei ce strigăm: Aliluia ! (de trei ori)

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s